Доклад за състоянието на зрителното здраве в България: Резюме

лого Active citizens fundПроект„Визия за Зрение“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 116,000 лого визия за зрениеевро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания

www.activecitizensfund.bg

България е сред страните, чиито непосрещнати нужди в очното и зрително здраве са средно над 4 пъти спрямо тези, в държавите с висок доход, като потребностите сред необлагодетелстваните групи от населението надвишават многократно това число. Липсва установен механизъм за координация на централно и местно административно ниво между здравния, социалния и научно-образователния сектор, осигуряващ мерки за ограничаване на слепотата и гарантиращ правата на засегнатите.
Понастоящем по света около 2,2 млрд. души живеят с нарушено зрение или слепота; при над 1 млрд. от тях това състояние е могло да бъде предотвратено или все още се нуждае от обгрижване. Според публикувания през октомври 2019 г. доклад за състоянието на зрението в света на Световната здравна организация (СЗО) водещите причини за нарастващия брой хора с нарушено зрение са застаряването на населението, начинът на живот, ограниченият достъп до очни грижи, в частност в държавите с нисък и среден доход. Тежестта на очните болести и нарушеното зрение е неравномерно разпределена; тя е значително по-голяма сред населението в необлагодетелстваните географски региони, при хората с ниски доходи, жените, застаряващото население, хората с увреждания, етническите малцинства.
Хората с тежка загуба на зрение не могат да участват в социалния живот и да достигнат до пълния си потенциал поради отсъствие на достъп до рехабилитационни грижи.
През идващите десетилетия ако прогнозираното нарастване на броя на застаряващото население не бъде посрещнато с ръст в подобряването на достъпа до очни здравни грижи, ще има съществен ръст в броя на хората със зрителни нарушения и слепота.
С доклада си за световното зрение СЗО се стреми да стимулира държавите да предприемат необходимите действия на национално ниво за посрещане на изброените предизвикателства, предлагайки интегрирани грижи в очното здраве, в центъра на които да стои човекът. Интегрирани грижи означават очно здравеопазване основано на свързани помежду си мерки за здравна промоция, превенция, лечение и рехабилитация спрямо спектъра на очните болести. Интегрирани грижи означават посочените мерки да са координирани както между отделните сектори в здравеопазването, така и междусекторно – извън него, в съответствие с нуждите на човека в продължение на живота му. Интегрираните грижи следва да допринесат за постигане на универсално здравно покритие и за достигане на цел 3 за устойчиво развитие: да осигурят живот в здраве и добро състояние за всеки във всяка възраст.
СЗО заключава, че предизвикателствата пред здравните системи съществено се увеличават и разширяват, и че необходимостта от събиране на данни с цел планиране е от критично значение за посрещане на увеличаващите се потребности в очното и зрителното здраве.
Воден от желанието си да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания у нас, екипът на проекта „Визия за зрение“ изготви доклада за състоянието на зрителното здраве в България, основавайки се на части от доклада на СЗО, като първа стъпка към изпълнението на целите си по проекта.
С настоящия доклад екипът се постара да обобщи наличните статистически данни относно актуалния брой незрящи хора и хора с намалено (слабо) зрение в страната; да изведе на преден план основните и специфични за България причини за зрителни нарушения и слепота; да определи основните пропуски и несъответствия в съществуващата нормативна уредба и политики в наличните медицински, социални и образователни практики и стандарти, отнасящи се до зрителното здраве у нас.

Целта е извършеният анализ да послужи за отправна точка за информиран дебат с експерти в очното и зрителното здраве, с лица със зрителни нарушения, с отговорните институции. Въз основа на изводите от този дебат екипът има ангажимента на следващ етап в изпълнението на проекта да подготви препоръки за стратегически насоки за очното и зрително здравеопазване в България, съдържащи необходимите мерки за справянето със зрителните нарушения и слепотата.

Цялото резюме можете да прочетете и в страница Публикации.