Доклад за състоянието на зрителното здраве в България

лого Active citizens fundПроект„Визия за Зрение“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 116,000 лого визия за зрениеевро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания

www.activecitizensfund.bg

В свят, построен върху способността ни да виждаме, зрението – найдоминиращото от всичките ни сетива, има основна роля във всяка една страна от живота ни. Новороденото е зависимо от зрението си за да разпознае и да изгради връзка с майка си, прохождащото дете – за да установи баланс и да се научи да ходи, ученикът – за да ходи на училище, чете и учи, младият човек – за да участва в трудовия живот, възрастният – за да запази самостоятелността си. Понастоящем, около 2,2 млрд. Души по света живеят с нарушено зрение или слепота; при над 1 млрд. От тях това състояние е могло да бъде предотвратено или все още се нуждае от обгрижване. Водещите причини за нарастващия брой хора с нарушено зрение са застаряването на населението, начинът на живот, ограниченият достъп до очни грижи, в частност в държавите с нисък и среден доход. Тежестта на очните болести и нарушеното зрение е неравномерно разпределена; тя е значително по-голяма сред населението в необлагодетелстваните географски региони, при хората с ниски доходи, жените, застаряващото население, хората с увреждания, етническите малцинства. Хората с тежка загуба на зрение не могат да участват в социалния живот и да достигнат до пълния си потенциал поради недостъпност до рехабилитационни услуги.

През идващите десетилетия, ако прогнозираното нарастване на броя на застаряващото население не бъде посрещнато с ръст в подобряването на достъпа до очни здравни грижи, ще има съществен ръст в броя на хората със зрителни нарушения и слепота.

България е сред страните, чиито непосрещнати нужди в очното и зрително здраве са средно над 4 пъти спрямо тези, в държавите с висок доход, като потребностите сред необлагодетелстваните групи от населението надвишават многократно това число. Липсва установен механизъм за координация на централно и местно административно ниво между здравния, социалния и научно-образователния сектор, осигуряващ мерки за ограничаване на слепотата игарантиращ правата на засегнатите. С настоящия доклад се стараем да обобщим наличните статистически данни относно актуалния брой незрящи хора и хора с намалено (слабо) зрение в България; да изведем на преден план основните и специфичните за България) причини за зрителни нарушения и слепота, Да определим основните пропуски и несъответствия в съществуващата нормативна уредба и политики, в наличните Медицински, социални и образователни практики и стандарти, отнасящи се до зрителното здраве. Стремежът ни е извършеният анализ да послужи за отправна точка за информиран дебат с експерти в очното и зрителното здраве, с лица със зрителни нарушения, с отговорните институции. Въз основа на изводите от този дебат сме си поставили задачата да подготвим препоръки за стратегически насоки за очното и зрителното здравеопазване в България, съдържащи необходимите намеси за справянето със зрителните нарушения и слепотата.

Докладът и приложенията към него можете да разгледате в меню ПУБЛИКАЦИИ