За проекта

лого Active citizens fundПроект„Визия за Зрение“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 116,000 лого визия за зрениеевро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания

www.activecitizensfund.bg

Проблемът

България е сред страните, чиито непосрещнати нужди в очното и зрително здраве са средно над 4 пъти спрямо тези в държавите с висок доход като сред определени необлагодетелствени групи от населението надвишават многократно това число. Същевременно, в държавата липсва установен механизъм за координация на централно и местно административно ниво между здравния, социалния и научно-образователния сектор, осигуряващ ограничаването на слепотата и защитата на правата на засегнатите.

Цел на проекта

Основната цел на проекта е да повиши гражданската осведоменост и тази на публичните институции за състоянието на зрителното здраве в България, и за предизвикателствата пред него, да повиши информираността за причините за зрителни нарушения и слепота у нас и за нуждите на хората, живеещи с тях, за необходимостта и възможностите за ограничаване на зрителните нарушения и слепота. Задачата е чрез гражданска активност и след провеждане на изследвания да се стимулира информиран дебат, водещ до взаимодействие между различните заинтересовани страни и изграждане на публично-частно партньорство с цел формулиране и предложение за въвеждане на политики, осигуряващи очното и зрително здраве в България.

Очаквани резултати

Обобщаване на наличните статистически данни относно актуалния брой незрящи хора и хора с намалено (слабо) зрение в България; основните (и специфични за България) причини за зрителни нарушения и слепота;

Дефиниране на основните пропуски и несъответствия в наличните нормативна уредба и политики, в съществуващите медицински, социални и образователни практики и стандарти, отнасящи се до зрителното здраве в България;

Установяване на основните нужди на живеещите със зрителни нарушения и слепота у нас;

Повишаване на здравната образованост сред живеещите със зрителни нарушения и слепота чрез създаване на информационна платформа за тях и чрез провеждане на национална кампания и обучителни семинари в различни региони на страната;

Подготовка и предложение на пакет от препоръки за стратегически насоки за очното и зрителното здравеопазване в България, съдържащ необходимите намеси за справянето със зрителните нарушения и слепотата.

Партньори

Проектът се изпълнява съвместно с:
Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС, – предоставяща капацитет за работа в общините, и
Blindrafelagid – Асоциация на хората със зрителни нарушения (Исландия), – предоставяща опит и възможности за споделяне на добри международни практики.

Безвъзмездната финансова подкрепа е в размер на 116 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП и се изпълнява в периода 31.10.2019 г. – 30.10.2021 г.