Публикации

лого Active citizens fundПроект„Визия за Зрение“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 116,000 лого визия за зрениеевро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания

www.activecitizensfund.bg

Доклади и приложения

Резюме Доклад за състоянието на зрителното здраве в България

Report on the situation of visual health in Bulgaria summary

Доклад за състоянието на зрителното здраве в България

Приложения към доклада:

 1. Списък на редките болести / Европейска референтна мрежа
 2. Данни за разпространение на очни болести в Централна Европа / IAPB Vision Atlas
 3. Честота на диабетната ретинопатия и на диабетния макулен едем
 4. Статистически данни за зрителните нарушения в България 1990 – 2020
 5. Международни препоръки за скрининг на диабетна ретинопатия
 6. Катаракта – препоръки за добра медицинска практика
 7. Диабетна ретинопатия – препоръки за добра медицинска практика
 8. Макулна дегенерация свързана с възрастта – препоръки за добра медицинска практика
 9. Глаукома – препоръки за добра медицинска практика
 10. Ретинални венозни оклузии – препоръки за добра медицинска практика
 11. Ретинопатия на недоносеното – препоръки за добра медицинска практика
 12. Пълен очен преглед – препоръки за добра медицинска практика
 13. България – здравен профил на страната 2019г. / Доклад на ЕК

Уъркшоп с пациентски организации и организации на хора със зрителни нарушения – 02.07.2020

Писмени становища представени на уъркшопа:

Презентации:

 1. Проект „Визия за зрение“
 2. Очни болести
 3. Зрителни нарушения
 4. Нормативна уредба
 5. Слабо зрение и слепота
 6. BIAVI Activities
 7. BIAVI Collaboration
 8. Регистриране на бази данни
 9. Зрителна рехабилитация

Кръгла маса „Визия за зрение“ – 27.02.2020

Брошура „Минимални стандарти за услугите за слабо зрение“

Обучение на регионални обучители на незрящи и хора със слабо зрение 24 и 25 септември 2020 година

 1. Представяне на проекта
 2. Зрителни нарушения. Слабо зрение и слепота. Зрителни увреждания
 3. Права и възможности за подобряване на зрителното здраве и начина на живот на хората със зрителни увреждания
 4. Помощно-технически средства и медицински изделия за хората със зрителни увреждания – част I
 5. Помощно-технически средства и медицински изделия за хората със зрителни увреждания – част II
 6. Социално значими заболявания на окото
 7. Застъпническа и образователна кампания за незрящи и хора със слабо зрение в областни центрове в България

Информационна среща град Монтана 28 октомври 2020 година

 1. Представяне на проекта
 2. Причини за обратима и необратима загуба на зрение
 3. Зрителни нарушения и зрителни увреждания. Какво и как можем да коригираме?
 4. ПОДХОДИ за справяне с очните болести и зрителните нарушения. Промоция и превенция
 5. Рехабилитацията – когато увреждането е настъпило. Видове рехабилитация и рехабилитационни услуги
 6. Здравният медиатор в помощ на засегнати от уязвими групи

Информационна среща в гр. Бургас, 29 юни 2021 г.

Презентации Бургас. zip

Информационна среща в град Варна, 30 юни 2021 г.

Презентации Варна. zip

Информационна среща в гр. Плевен, 16 юли 2021 г.

Презентации Плевен. zip

Информационна среща в гр. Пловдив, 21 юли 2021 г.

Презентации Пловдив. zip

Информационна среща в гр. София, 5 октомври 2021 г.

 1. Проект “Визия за Зрение”
 2. Очните болести – причини за загуба на зрение; превенция и лечение
 3. Ролята на оптометриста
 4. Генетична диагностика и генетична консултация на очните болести
 5. Рехабилитацията за хората със зрителни увреждания
 6. Здравният медиатор в помощ на засегнати от уязвими групи

Изготвяне по Проект Визия за Зрениена Програма за промени в нормативната уредба и политики, свързани с очното и зрителното здраве

Становище по Националната здравна стратегия 2021 – 2030

Становище по Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването

Становище по Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 7 от 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат (обн., ДВ, бр. 28 от 2021 г.)

Препоръки за актуализиране на нормативната уредба, стратегически и управленски документи, медицински, социални и рехабилитационни практики и стандарти за подобряване на очното здраве и превенцията на слепотата в България.

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯв град София, 16 март 2022г.

Презентации Национална Конференция(zip)

Резюме/обобщение на резултатите по проект „Визия за зрение“(български)

Резюме/обобщение на резултатите по проект „Визия за зрение“(english)