Информационна среща в Плевен, 16 юли 2021 г.

лого Active citizens fundПроект„Визия за Зрение“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 116,000 лого визия за зрениеевро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания

www.activecitizensfund.bg

На 16 юли 2021г. в Голяма конферентна зала „Гена Димитрова“ – гр. Плевен, се проведе информационен ден в рамките на националната застъпническа и образователна кампания в подкрепа на хората със зрителни увреждания и ограничаване на слепотата в България,  организиран от Сдружение „Ретина България“ и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС). Информационният ден беше четвъртият от 6-те, предвидени в рамките на кампанията, обхващаща шестте района за планиране в страната, чиято цел е да постави зрителното здраве и предизвикателствата пред хората със зрителни увреждания във фокуса на общественото внимание.

Целта на информационната среща беше пряко осведомяване на възможно най-голям брой слабозрящи и незрящи лица на територията на областите Плевен, Велико Търново, Русе, Ловеч и Габрово, относно техните права и възможности за диагностика, превенция, лечение и рехабилитация на заболяванията, предизвикващи зрителните  им увреждания, както и относно средствата за подобряване на жизнения им стандарт.

Информационният ден беше предназначен за аудиторията на слабозрящите, незрящите и полагащи грижи за тях лица, както и за ангажираните с проблемите им организации, включително и отговорните за провеждането на социалната политика институции и компетентните административни звена и структури (здравни медиатори, общински дирекции/отдели за социални и хуманитарни дейности, деконцентрирани структури, провеждащи социалната политика на територията, НПО/граждански организации, центрове за социална рехабилитация и интеграция).

Срещата откри г-н Здравко Сечков – изпълнителен директор на ФРМС, който приветства присъстващите, представи целта на информационната кампания и предостави думата на домакина на срещата – г-н Георг Спартански – кмет на Община Плевен.

Г-н Спартански се обърна към присъстващите, от една страна като представител на местната власт, и от друга, като човек с пряко отношение към проблема. Той сподели личния си опит на пациент с ретинално заболяване. Г-н Спартански изтъкна пред аудиторията убеждението си, че превенцията на очните заболявания има ключово значение. Той обърна внимание на отсъствието на полезна информация за превенция на зрителните увреждания, спирайки се на факта, че дори и той, в качеството си на  кмет, не разполага с достатъчно такава информация. Подчертавайки това, г-н Спартански насърчи конструктивен диалог и възможността за синхронизиране на действията с последваща обратна връзка.

Д-р Петя Стратиева – пациентски застъпник и ръководител на проекта „Визия за зрение“, запозна присъстващите с проблемите, които проектът се стреми да разреши, с дейностите и очакваните от реализацията му резултати. Тя представи предизвикателствата пред хората със зрителни увреждания, изхождайки от опита на Сдружение „Ретина България“. 

Д-р Красина Вълчева – специалист-офталмолог от УМБАЛ „Д-р Георги Странски“- гр. Плевен, представи пред присъстващите кои са очните заболявания, причиняващи загуба на зрение. Тя се спря върху важността на превенцията и диагностиката, както и отговори на въпроси на присъстващите относно ранното им откриване, разпознаване и лечение.

Редица въпроси бяха отправени към д-р Вълчева от страна на аудиторията, на които тя даде компетентен отговор. Въпросите бяха от медико-диагностичен и лечебен характер, като например: за сходството между конюнктивита и запушването на слъзния канал; въпроси относно конкретни настоящи проблеми със зрението на някои от присъстващите; въпроси относно макулната дегенерация, както и изказани  мнения на разочарование от резултата от лазерните терапии, съотнесен с необходимостта хора в пенсионна възраст да събират сами средства за такъв вид лечение.

Мила Драгомирова, експерт оптометрист по проекта, председател на УС на Български съюз на оптометристите (БСО) и преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, запозна участниците с ролята на оптометриста при скрининга и корекцията на зрителните нарушения. Г-жа Драгомирова обърна специално внимание на  технологичните асистиращи средства при слабо зрение. Няколко въпроса последваха от аудиторията към г-жа Драгомирова, като например: какво е образованието на оптометристите, къде може да бъде придобито  и какво изучават те; има ли оптометристи в гр. Плевен; каква е разликата между ирисовата диагностика и оптометрията. На всички тях г-жа Драгомирова даде последователни и изчерпателни отговори и разяснения.

Д-р Петя Стратиева запозна участниците и отговори на въпросите им, свързани с възможностите за генетична диагностика и консултация у нас в случаите на редки, генетично обусловени болести – основната причина за загуба на зрение в детска и младежка възраст. Участници от залата отправиха молба за контакти със Сдружение „Ретина България“ относно получаване на навременна и актуална информация. Проявен беше интерес към издавания ежемесечен електронен бюлетин на Сдружението, като беше отправено запитване и за възможността бюлетинът да бъде разпространяван на хартиен носител. Към д-р Стратиева бяха отправени предложения за съвместни действия относно оптимизирането на доплащането на лечението за пенсионери, засегнати от макулна дегенерация. В диалога се включи и д-р Вълчева, която поясни, че в УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ в Плевен е налице възможност за безплатно лечение на влажната форма на макулна дегенерация чрез получаване на медикамента по протокол.

Хюсеин Исмаил, правен експерт по проекта, представи пред присъстващите нормативните документи, отнасящи се до възможностите и правата на хората със зрителни увреждания. Той се спря по-подробно на възможностите за рехабилитация на хората, при които зрителните увреждания са настъпили и с помощта на която те могат да подобрят начина си на живот и функционирането си в ежедневието.

Няколко въпроса постъпиха към г-н Исмаил: за личната помощ – малкото на брой часове, отпускани за лична помощ за хора със зрителни увреждания; за въздържанието от страна на социалните работници да определят нужния брой часове за лична помощ за незрящи. Поставени бяха и въпроси, свързани с отношенията работодател – лице със зрителни увреждания.

Въз основа на богатия си дългогодишен професионален опит, натрупан по време на работата си като експерт в екипа Омбудсмана на Република България, г-н Исмаил отговори компетентно с допълнителни разяснения по всичките зададени към него въпроси.

Наргис Михайлова, здравен медиатор от Националната мрежа на здравните медиатори, запозна присъстващите с ролята на здравния медиатор в помощ на засегнатите лица от уязвимите групи, и съдействието, което здравните медиатори могат да окажат на ангажираните с ограничаването на зрителните нарушения и слепотата здравни професионалисти и служителите на общинската администрация, в чиито компетенции са социалните грижи за хората със зрителни увреждания. Г-жа Михайлова акцентира върху необходимостта от профилактични прегледи и предостави информация за съществуващата възможност за безплатни профилактични прегледи, провеждани в рамките на кампания на Българското дружество по офталмология в гр. Пловдив. Д-р Вълчева поясни, че кампанията е обхванала и гр. Плевен, като тя и нейни сътрудници са прегледали безплатно над 300 лица.

Присъстващите имаха възможност да се срещнат и обменят мнения и индивидуално с членовете на експертния екип и с останалите лектори.

Презентациите, представени по време на информационната и образователна среща, са налични на сайта на проекта www.vision-project.retinabulgaria.bg  в раздел Публикации. Информационният ден се проведе в рамките на проект „Визия за Зрение“,  изпълняван от Сдружение „Ретина България“ (www.retinabulgaria.bg) в партньорство с Фондация за реформа в местното самоуправление (www.flgr.bg) и Асоциация на хората със зрителни нарушения „Blindrafelagid“ – Исландия (www.blind.is) в рамките на Програма Фонд Активни граждани България по линия на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021.