Информационна среща в град Варна, 30 юни 2021 г.

лого Active citizens fundПроект„Визия за Зрение“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 116,000 лого визия за зрениеевро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания

www.activecitizensfund.bg

На 30 юни 2021 г. в зала „Юнашки салон“ се проведе информационен ден в рамките на национална застъпническа и образователна кампания в подкрепа на хората със зрителни увреждания и ограничаване на слепотата в България,  организиран от Сдружение „Ретина България“ и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС). Информационният ден беше третият от 6-те, предвидени в рамките на кампанията, обхващаща шестте района за планиране в страната, чиято цел е да постави зрителното здраве и предизвикателствата пред хората със зрителни увреждания във фокуса на общественото внимание.

Целта на информационната среща беше пряко осведомяване на възможно най-голям брой слабозрящи и незрящи лица на територията на областите Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Разград и Търговище, относно техните права и възможности за диагностика, превенция, лечение и рехабилитация на заболяванията, предизвикващи зрителните  им увреждания, както и относно средствата за подобряване на жизнения им стандарт.

Информационният ден беше предназначен за аудиторията на слабозрящите, незрящите и полагащи грижи за тях лица, както и за ангажираните с проблемите им организации, включително и отговорните за провеждането на социалната политика институции и компетентните административни звена и структури (здравни медиатори, общински дирекции/отдели за социални и хуманитарни дейности, деконцентрирани структури, провеждащи социалната политика на територията, НПО/граждански организации, центрове за социална рехабилитация и интеграция).

Информационната среща откри г-н Здравко Сечков – изпълнителен директор на ФРМС, който обясни целта й и изрази надеждата си, че тя да бъде полезна на присъстващата аудитория.

Приветствие към присъстващите поднесе г-жа Луиза Каспарян – началник-отдел в дирекция „Социални дейности“ на Община Варна. Тя изрази необходимостта отговорните за здравеопазването, социалните и образователните дейности, да работят в синхрон за своевременното подпомагане на слабозрящите и незрящите. Г-жа Каспарян подчерта влиянието, което е оказала извънредната ситуация с пандемичната обстановка от COVID-19  върху живота на уязвимото население. Тя насърчи присъстващите да се възползват от възможността да обсъдят политиките, дейностите и наличните социални услуги, за да се очертаят слабите места, към които следва да се насочат съвместните усилия на ангажираните със здравеопазване, социални и други свързани дейности лица и институции.

Д-р Петя Стратиева – пациентски застъпник и ръководител на проект „Визия за зрение“, запозна присъстващите с проблемите, които проектът се стреми да разреши, с дейностите и очакваните резултати. Тя представи предизвикателствата пред хората със зрителни увреждания, изхождайки от опита на Сдружение „Ретина България“.  

Д-р Ивелина Питакова – специалист-офталмолог и консултант по слабо зрение в Очна клиника „Св. Николай Чудотворец“,  представи пред присъстващите кои са очните заболявания, причиняващи загуба на зрение. Тя се спря върху тяхната превенция и диагностика, както и отговори на въпроси на присъстващите относно ранното им откриване, разпознаване и лечение. Съществено място в обръщението на д-р Питакова към аудиторията зае темата за слепотата и слабото зрение, какви е необходимо да бъдат подходите към лицата със слепота и към тези със слабо зрение.

Мила Драгомирова, експерт-оптометрист по проекта, председател на УС на Български съюз на оптометристите (БСО) и преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, запозна участниците с ролята на оптометриста при скрининга и корекцията на зрителните нарушения. Г-жа Драгомирова обърна специално внимание на  технологичните асистиращи средства при слабо зрение.

Д-р Петя Стратиева запозна участниците и отговори на въпросите им, свързани с възможностите за генетична диагностика и консултация у нас в случаите на редки, генетично обусловени болести – основната причина за загуба на зрение в детска и младежка възраст.

Хюсеин Исмаил, правен експерт по проекта, представи пред присъстващите нормативните документи, отнасящи се до възможностите и правата на хората със зрителни увреждания. Той се спря по-подробно на възможностите за рехабилитация на хората, при които зрителните увреждания са настъпили, и с помощта на която, те могат да подобрят начина си на живот и функционирането си в ежедневието.

Мюнеджие Феим, здравен медиатор от Националната мрежа на здравните медиатори, запозна присъстващите с ролята на здравния медиатор в помощ на засегнатите лица от уязвимите групи, и съдействието, което здравните медиатори могат да окажат на ангажираните с ограничаването на зрителните нарушения и слепотата здравни професионалисти и служителите на общинската администрация, в чиито компетенции са социалните грижи за хората със зрителни увреждания.

Основните акценти в изказванията от страна на присъствалите, бяха изразени от:

Г-н Николай Николов, здравен медиатор от община Варна, който посочи, че мрежата на здравните медиатори провежда анкети сред хората, с които работят, и че могат да дадат обратна връзка за Варна. Предложи това да стане по време на работна среща.

Г-жа Веселина Стоилова, която взе отношение по Закона за личната помощ и добавката за чужда помощ, както и по методиката, която не оценява правилно хората със зрителни увреждания, като според нея в разработването на въпросника не са взети предвид спецификите при хората със зрителни увреждания. Също така, тя изтъкна, че желае да отправи предложения за нормативни промени и се ангажира да изпрати предложенията си.

Г-н Бончо Бонев, който постави въпроса за саморъчното подписване на незрящите и нуждата от подписване от свидетели, което се изисква обикновено в банките и пред нотариус. Беше поставен и проблемът с  достъпността на банкоматите от страна на незрящи и слабозрящи.

Присъстващите имаха възможност да се срещнат и обменят мнения и индивидуално с членовете на експертния екип и с останалите лектори.

Презентациите, представени по време на информационната и образователна среща, са налични на сайта на проекта www.vision-project.retinabulgaria.bg  в раздел Публикации. Информационният ден се проведе в рамките на проект „Визия за Зрение“,  изпълняван от Сдружение „Ретина България“ (www.retinabulgaria.bg) в партньорство с Фондация за реформа в местното самоуправление (www.flgr.bg) и Асоциация на хората със зрителни нарушения „Blindrafelagid“ – Исландия (www.blind.is) в рамките на Програма Фонд Активни граждани България по линия на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021.