Информационна среща в Пловдив, 21 юли 2021 г.

лого Active citizens fundПроект„Визия за Зрение“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 116,000 лого визия за зрениеевро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания

www.activecitizensfund.bg

На 21 юли 2021г. в Дом на културата „Борис Христов“ – гр. Пловдив, се проведе информационен ден в рамките на националната застъпническа и образователна кампания в подкрепа на хората със зрителни увреждания и ограничаване на слепотата в България,  организиран от Сдружение „Ретина България“ и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС). Информационният ден беше петият от 6-те, предвидени в рамките на кампанията, обхващаща шестте района за планиране в страната, чиято цел е да постави зрителното здраве и предизвикателствата пред хората със зрителни увреждания във фокуса на общественото внимание.

Целта на информационната среща беше пряко осведомяване на възможно най-голям брой слабозрящи и незрящи лица на територията на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Хасково и Кърджали, относно техните права и възможности за диагностика, превенция, лечение и рехабилитация на заболяванията, предизвикващи зрителните  им увреждания, както и относно средствата за подобряване на жизнения им стандарт.

Информационният ден беше предназначен за аудиторията на слабозрящите, незрящите и полагащи грижи за тях лица, както и за ангажираните с проблемите им организации, включително и отговорните за провеждането на социалната политика институции и компетентните административни звена и структури (здравни медиатори, общински дирекции/отдели за социални и хуманитарни дейности, деконцентрирани структури, провеждащи социалната политика на територията, НПО/граждански организации, центрове за социална рехабилитация и интеграция).

Срещата откри г-н Здравко Сечков – изпълнителен директор на ФРМС, който представи целта на информационната и застъпническа кампания и предостави думата на домакина на срещата – г-н Пламен Панов – заместник-кмет на Община Пловдив.

Г-н Панов изрази задоволството си от присъствието на представители на общинската власт и организациите на Съюза на слепите не само от Пловдив, но и от другите области в региона. Той изтъкна факта, че Пловдив е градът в България, в който са съсредоточени най-голям брой предоставяни социални услуги и че тяхното развитие продължава с активната ангажираност на общината. Сред предоставяните социални услуги са и тези за хората със зрителни увреждания. Г-н  Панов  открои обстоятелството, че проектът „Визия за зрение“ цели промяна в нормативните документи, уреждащи въпросите със зрителното здраве, и пожела ползотворна дискусия по време на срещата.

Проф. Нели Сивкова, д.м., FEBO, ръководител катедра „Очни болести“ към Медицински университет – Пловдив, ангажира вниманието на аудиторията с очните болести – основни причини за загуба на зрение, като се спря на възможностите за тяхното ранно разпознаване, превенция и лечение. Няколко въпроса от страна на аудиторията бяха отправени към проф. Сивкова, сред които целесъобразността за оперативно премахване на катаракта в случаите на пигментна дегенерация и възможността за негативно развитие на пигментната дегенерация вследствие оперативната намеса. Проф. Сивкова аргументирано отхвърли негативната връзка. На отправените въпроси, свързани с прекомерната употреба на екрани на дигитални устройства и влиянието им върху детското зрение, проф. Сивкова даде съвети относно дължината на разстоянието (30 – 40 см), на което следва да отстои екрана от очите, като изтъкна, че съвременните екрани влияят в по-голяма степен на функциите на мозъка, отколкото на очите.           

Г-н Христо Благоев – оптометрист, заместник-председател на Българския съюз на оптометристите и специалист по слабо зрение, запозна участниците с ролята на оптометриста при скрининга и корекцията на зрителните нарушения. Г-н Благоев акцентира на недостатъчния брой оптометристи в България и върху значението му за зрителното здраве у нас. В Обединеното кралство, както изтъкна той, броят на оптометристите е петкратно по-висок от този на офталмолозите. Той обърна внимание на необходимостта от класифициране на лицата с различни степени на слабо зрение и слепота, включването им в регистри и възможностите за развитие на информирани политики въз основа на тях, насочени към засегнатите лица. Г-н Благоев представи съвременни технологични средства  в помощ на слабозрящите. Различни въпроси бяха зададени на г-н Благоев, като основните от тях бяха относно съвременните възможности за корекция на слабо зрение в България и въпроси относно начините за ограничаване на синята светлина.

Г-жа Александрина Костова – програмен мениджър и преподавател по зрителна рехабилитация в Националния център за рехабилитация на слепи (НЦРС) в гр. Пловдив, представи възможностите за основна и професионална рехабилитация на лица със зрителни увреждания в НЦРС и основните подходи, прилагани при зрителна рехабилитация на лица с остатъчно зрение в НЦРС.

Д-р Петя Стратиева – пациентски застъпник и ръководител на проект „Визия за зрение“, запозна присъстващите с проблема, който проектът се стреми да разреши, с дейностите и очакваните от реализацията му резултати. Тя представи предизвикателствата пред хората със зрителни увреждания, черпейки от опита, натрупан по време на работата си в Сдружение „Ретина България“.  Д-р Петя Стратиева запозна участниците и отговори на въпросите им, свързани с възможностите за генетична диагностика и консултация у нас в случаите на редки, генетично обусловени болести – основната причина за загуба на зрение в детска и младежка възраст.

Г-н Хюсеин Исмаил, правен експерт по проекта, представи пред присъстващите нормативните документи, отнасящи се до възможностите и правата на хората със зрителни увреждания. Той се спря по-подробно на възможностите за рехабилитация на хората, при които зрителните увреждания са настъпили, и с помощта на която те могат да подобрят начина си на живот и функционирането си в ежедневието.

Г-жа Наташа Тодорова, член на Управителния съвет на Националната мрежа на здравните медиатори,  и самата тя бидейки активен здравен медиатор, запозна присъстващите с ролята на здравния медиатор в помощ на засегнатите лица от уязвимите групи, и съдействието, което здравните медиатори могат да окажат на ангажираните с ограничаването на зрителните нарушения и слепотата здравни професионалисти и служителите на общинската администрация, в чиито компетенции са социалните грижи за хората със зрителни увреждания. Освен със законовите документи, регламентиращи ролята и дейността на здравният медиатор, г-жа Тодорова запозна присъстващите и даде нагледни примери за работата, която се случва „на терен“.

Присъстващите имаха възможност да се срещнат и обменят мнения и индивидуално с членовете на експертния екип и с останалите лектори.

Презентациите, представени по време на информационната и образователна среща, са налични на сайта на проекта www.vision-project.retinabulgaria.bg в раздел Публикации. Информационният ден се проведе в рамките на проект „Визия за Зрение“,  изпълняван от Сдружение „Ретина България“ (www.retinabulgaria.bg) в партньорство с Фондация за реформа в местното самоуправление (www.flgr.bg) и Асоциация на хората със зрителни нарушения „Blindrafelagid“ – Исландия (www.blind.is) в рамките на Програма Фонд Активни граждани България по линия на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021.