Информационна среща в Бургас, 29 юни 2021 г.

лого Active citizens fundПроект„Визия за Зрение“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 116,000 лого визия за зрениеевро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания

www.activecitizensfund.bg

На 29 юни 2021 г. в голяма зала на Областна администрация Бургас се проведе информационен ден в рамките на национална застъпническа и образователна кампания в подкрепа на хората със зрителни увреждания и ограничаване на слепотата в България,  организиран от Сдружение „Ретина България“ и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС). Информационният ден беше вторият от 6-те, предвидени в рамките на кампанията, обхващаща шестте района за планиране в страната, чиято цел е да постави зрителното здраве и предизвикателствата пред хората със зрителни увреждания във фокуса на общественото внимание.

Целта на информационната среща беше пряко осведомяване на възможно най-голям брой слабозрящи и незрящи лица на територията на областите Бургас, Сливен и Ямбол, относно техните права и възможности за диагностика, превенция, лечение и рехабилитация на заболяванията, предизвикващи зрителните  им увреждания, както и относно средствата за подобряване на жизнения им стандарт.

Информационният ден беше предназначен за аудиторията на слабозрящите, незрящите и полагащи грижи за тях лица, както и за ангажираните с проблемите им организации, включително и отговорните за провеждането на социалната политика институции и компетентните административни звена и структури (здравни медиатори, общински дирекции/отдели за социални и хуманитарни дейности, деконцентрирани структури, провеждащи социалната политика на територията, НПО/граждански организации, центрове за социална рехабилитация и интеграция).

Срещата беше открита от г-жа Мая Казанджиева – директор на дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“ в Община Бургас.

Тя приветства присъстващите с добре дошли от страна на Община Бургас и изтъкна значението на работата по проекта „Визия за зрение“ в рамките на Програма „Фонд Активни граждани България“.

Г-жа Казанджиева акцентира върху дългосрочната грижа от страна на общината към хората със зрителни увреждания и се спря подробно върху дейностите и услугите, предлагани от функциониращия към общината Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с нарушено зрение. Тя също така запозна присъстващите с две основни програми в областта на очното и зрителното здраве, по които понастоящем общината работи. Това са програма „Мързеливо око“, обхващаща 17 детски градини и 5 училища на територията на община Бургас с безплатни профилактични прегледи за ранно откриване на амблиопия, която се провежда с участието на очните клиники на територията на общината и е за период от 5 години. Втората програма е „Активни пенсионери“, насочена към лицата в третата възраст. Чрез безплатни профилактични прегледи в пенсионерските клубове офталмолозите от очните клиники се стараят да открият навреме глаукома сред по-възрастното население.

Здравко Сечков, изпълнителен директор на ФРМС, по време на откриването на срещата, обясни на присъстващите представители на местната администрация важността на обратната връзка от тяхна страна към екипа на проекта относно съществуващите настоящи практики и препоръките им за възможни решения на проблемите, които проектът „Визия за зрение“ поставя.

Д-р Петя Стратиева, председател на Сдружение „Ретина България,  член на Консултативния съвет на пациентските застъпници към Европейската референтна мрежа по очни болести и ръководител на проекта, запозна участниците с кампания „Визия за зрение“, мотивацията на хората и организациите, които я промотират, както и с целите на кампанията, провеждана в шестте райони на страната. Д-р Стратиева изтъкна и ролята, която присъстващите могат и се очаква да имат в помощ на слабозрящи и незрящи лица, включително сред уязвимото население на територията на общините в региона.

Д-р Малина Топчийска, специалист-офталмолог от Медицински център „Оксиком“ – Бургас представи пред присъстващите кои са очните заболявания, причиняващи загуба на зрение. Тя обърна внимание на важността на превенцията и диагностиката, както и отговори на въпроси на присъстващите относно ранното им откриване, разпознаване и лечение.

Мила Драгомирова, експерт-оптометрист по проекта, председател на УС на Български съюз на оптометристите (БСО) и преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, запозна участниците с ролята на оптометриста при скрининга и корекцията на зрителните нарушения. Г-жа Драгомирова обърна специално внимание на  технологичните асистиращи средства при слабо зрение.

Д-р Петя Стратиева запозна участниците и отговори на въпросите им, свързани с възможностите за генетична диагностика и консултация у нас в случаите на редки, генетично обусловени болести – основната причина за загуба на зрение в детска и младежка възраст.

Хюсеин Исмаил, правен експерт по проекта, представи пред присъстващите нормативните документи, отнасящи се до възможностите и правата на хората със зрителни увреждания. Той се спря по-подробно на възможностите за рехабилитация на хората, при които зрителните увреждания са настъпили, и с помощта, на която, те могат да подобрят начина си на живот и функционирането си в ежедневието.

Наташа Тодорова, здравен медиатор, член на УС на Националната мрежа на здравните медиатори, запозна присъстващите с ролята на здравния медиатор в помощ на засегнатите лица от уязвимите групи, и съдействието, което здравните медиатори могат да окажат на ангажираните с ограничаването на зрителните нарушения и слепотата здравни професионалисти и служителите на общинската администрация, в чиито компетенции са социалните грижи за хората със зрителни увреждания.

Присъстващите лектори отговориха на въпросите, отправени от аудиторията по

Присъстващи в залата участници имаха възможността да се срещнат и да разговарят индивидуално с лекторите, да обменят мнения, препоръки и контакти.

Презентациите, представени по време на информационната и образователна среща, са налични на интернет страницата  на проекта www.vision-project.retinabulgaria.bg в раздел Публикации. Информационният ден се проведе в рамките на проект „Визия за Зрение“,  изпълняван от Сдружение „Ретина България“ (www.retinabulgaria.bg) в партньорство с Фондация за реформа в местното самоуправление (www.flgr.bg) и Асоциация на хората със зрителни нарушения „Blindrafelagid“ – Исландия (www.blind.is) в рамките на Програма Фонд Активни граждани България по линия на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021.