Акценти от Кръглата маса „Визия за зрение“

лого Active citizens fundПроект„Визия за Зрение“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 116,000 лого визия за зрениеевро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания

www.activecitizensfund.bg

 

Кръгла маса „Визия за зрение“ с медицински и здравни специалисти

На 27 февруари в гр. София се проведе кръгла маса с участието на медицински и здравни специалисти на тема „Визия за зрение, организирана от Сдружение „Ретина България“ и Фондация за реформа в местното самоуправление. Целта на кръглата маса беше да се обсъдят и съгласуват основни изводи за актуалното състояние на очното и зрително здраве в България и предизвикателствата пред него. Срещата беше консултативна между екипа на проекта и 20 водещи експерти в областта на очното и зрителното здраве в България и свързаните с него политики и практики (офталмолози, оптометристи, генетици в областта на очните болести, зрителни рехабилитатори) със стремеж към:

  • Определяне на актуалното нормативно и практическо състояние на промоцията, превенцията, диагностиката (в това число и геномната диагностика и генетичната консултация), лечението, проследяването, рехабилитацията и грижата за лица с очни болести и зрителни нарушения и рискови групи в България;
  • Класифициране и определяне на основните типове рискови групи, видове дегенеративни очни болести/диагнози и съответните специфични нужди на пациентите от тези групи;
  • Обсъждане на възможностите за изготвяне на национална база данни за засегнатите лица;
  • Дефиниране на проблеми от здравно-административно и социално-икономическо естество и препоръки за подход за решението им;
  • Създаване на предпоставки за сътрудничество между организации на специалисти в очното и зрителното здраве с публичните институции и местните власти относно формулиране и провеждане на политики, съобразени с актуалните практики в ЕС.

Срещата се подготви и проведе от екипа на проекта „Визия за зрение“ съвместно с представители на професионални НПО и пряко отговорни за проблемите на хората със зрителни увреждания публични институции. Стремежът беше да се постигне най-широк възможен обхват на представителство от всички професионални организации по очно здраве и участие на здравни експерти от възможно най-разнообразен спектър на практика.

Официални покани бяха отправени до ръководствата на неправителствените съюзи и сдружения на офталмолози и оптометристи, както и на отговорните публични институции, за да подберат по своя компетентност представителите си на Кръглата маса. Участие във форума взеха Съ-председателят за Европа на Международната Агенция за превенция на слепотата към Световната Здравна Организация, представителите на Специализирания съвет по офталмология към МЗ, на Българското дружество по офталмология (БДО), на Софийското офталмологично дружество, на Съюза на оптометристите в България, на Центъра за защита на правата в здравеопазването, на Международния институт по здравеопазване и здравно осигуряване, на отдела по правата на хората с увреждания и защита от дискриминация при омбудсман на Република България, Центъра по молекулна медицина и лабораторията по геномна диагностика на МУ София, водещи експерти в областта на зрителната рехабилитация и в образованието на професионалисти по очно и зрително здраве.

Целият доклад и презентациите можете да разгледате в раздел Публикации