Семинар-обучение на регионални обучители на незрящи и хора със слабо зрение

лого Active citizens fundПроект„Визия за Зрение“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 116,000 лого визия за зрениеевро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания

www.activecitizensfund.bg

 

На 24 и 25 септември в х-л „Рила“ в гр. София се проведе обучение на регионални обучители на незрящи и хора със слабо зрение по проект „Визия за зрение“, организирано от Сдружение „Ретина България“ и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС).
Целта на обучението беше да се подготвят 10 регионални и местни обучители, сред които 3-ма здравни медиатори, за лектори-обучители на незрящи и хора със слабо зрение, живеещи в различни региони на страната относно техните заболявания, новости в диагностиката, методите за лечение и грижа, възможностите за геномна/генетична диагностика и генетична консултация за тях и членове на семействата им, достъпа до помощно-технически средства и нови асистиращи технологии, права и възможности за подобряване на зрителното им здраве и начин на живот.
Кандидатите за участие в семинара-обучение бяха подбрани в началото на септември по подадени от тях кандидатури според публикувана на 29 юли 2020 г. от организаторите електронна покана. Подборът на участниците беше извършен спрямо следните критерии:

  • медицинско или здравно-специално образование или квалификация (вкл. здравни медиатори);
  • месторабота или местоживеене в различни региони на страната;
  • желанието и възможностите им да се ангажират като лектори по време на информационната кампания по региони, предвидена в рамките на проекта (в градовете София, Монтана, Плевен, Пловдив, Варна и Бургас);
  • готовността им за съдействие на Ретина България за постигане на устойчивост на резултатите след приключването на проекта като доброволци и вдъхновители при провеждане на последващи застъпнически и образователни инициативи и кампании в страната.

Като участници в семинара се включиха специалист-офталмолог и експерт по слабо зрение от гр. Варна, специализанти по офталмология от гр. София, преподаватели на слабозрящи и незрящи лица и ангажирани с рехабилитационния и адаптационния им процес от София и Добрич, 4-ма здравни медиатори от Националната мрежа на здравните медиатори от градовете Сливен, Ловеч, Силистра и Благоевград, ангажирани с подпомагане и подобряване на жизнения стандарт за хората с увредено зрение, представител от гр. Бургас. Освен наученото, участниците допринесоха съществено и за по-нататъшното реализиране на инициативата „Визия за зрение“ чрез поставянето на въпроси за дискусия и препоръки към експертния и екипа за управление на проекта.
В качеството си на лектори в семинара-обучение взеха участие експертите от екипа на проекта, съобразно тематичния обхват на предвидената семинарна програма.

Семинарът-обучение беше открит от д-р Петя Стратиева – Председател на Сдружение „Ретина България, член на Консултативния съвет на пациентските застъпници към Европейската референтна мрежа по очни болести и ръководител на проекта.
Д-р Стратиева запозна участниците с целите, дейностите и очакваните резултати по проекта, както и с ролята, която обучителите могат и се очаква да имат в помощ на слабозрящи и незрящи лица, включително сред уязвимото население и значението на съдействието им в поставяне на зрителното здраве във фокуса на ангажираните с него местни власти и институции.
Мила Драгомирова, експертът-оптометрист по проекта, председател на УС на Български съюз на оптометристите (БСО) и преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в качеството си на лектор запозна участниците с проблемът, който представляват зрителните нарушения, слабото зрение и слепотата, както и с определението и значението на зрителните увреждания. Г-жа Драгомирова отговори и на основните въпроси на участниците по темата, имаше водеща роля в обсъждането на поставените казуси по темата и насърчи обмяната на опит и предложения между участниците и екипа.
Хюсеин Исмаил, правен експерт по проект „Визия за зрение“, представи темата за правата и възможностите за подобряване на зрителното здраве и начина на живот на хората със зрителни увреждания и модерира дискусията по задаваните въпроси и изказани мнения от страна на участниците.
Мила Драгомирова и Хюсеин Исмаил запознаха присъстващите със ситуацията, свързана с помощно-техническите средства и медицински изделия за хората със зрителни увреждания. Оживена дискусия настъпи по повод достъпът до асистиращи технологии и услуги, рехабилитацията и услугите за зрително затруднените.
Сред обсъжданите въпроси беше и действащата нормативна уредба и пропуските в нея, както и подготвяната в момента от страна на Министерството на здравеопазването наредба за помощно-техническите средства за хората с увреждания в България.
Проф. Ива Петкова, офталмолог, председател на УС на Българското дружество по офталмология (БДО), запозна участниците с видовете очни болести, причиняващи обратима и необратима загуба на зрение, диагностиката и възможностите за превенция и лечение. Участниците в семинара имаха възможността да зададат въпроси и да чуят препоръки към тях относно начина, по който могат да се погрижат за хората със зрителни нарушения, които разчитат на тях, от един от най-опитните специалисти в областта на съвременната диагностика и лечението на очните болести от България. Петя Стратиева, член на работната група по генетична диагностика към Европейска референтна мрежа по редки очни болести, се включи в обсъждането на темата за геномната диагностика и генетичната консултация, възможностите им за провеждане у нас и ползите им за пациентите и ангажираните с грижата за тях специалисти.

Заключителната част на обучителния семинар беше посветена на предстоящото провеждане през месеците от септември 2020 до януари 2021 година на национална информационна и застъпническа кампания в подкрепа на незрящи и хора със слабо зрение с информационни срещи в градове от 6-те райони за планиране в страната – София, Монтана, Плевен, Пловдив, Варна и Бургас, по време на която участието на обучителите ще има съществено значение за ефективния начин на осъществяването й. От участниците бяха зададени редица въпроси и въз основа на обсъжданията бяха отправени принципни предложения към екипа по управление и експертите по проекта относно планирането и провеждането на кампанията.
Презентациите по време на обучението са налични на сайта на проекта www.vision-project.retinabulgaria.bg в раздел Публикации

Семинарът-обучение се проведе в рамките на проект „Визия за Зрение“, изпълняван от Сдружение „Ретина България“ (www.retinabulgaria.bg) в партньорство с Фондация за реформа в местното самоуправление (www.flgr.bg) и Асоциация на хората със зрителни нарушения „Blindrafelagid“ – Исландия (www.blind.is) в рамките на Програма Фонд Активни граждани България по линия на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021.