Информационна среща в град Монтана 28 октомври 2020 година

лого Active citizens fundПроект„Визия за Зрение“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 116,000 лого визия за зрениеевро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания

www.activecitizensfund.bg

На 28 октомври 2020 г. в Общински младежки дом-Монтана, гр. Монтана се проведе информационен ден в рамките на националната застъпническа и образователна кампания в подкрепа на хората със зрителни увреждания и ограничаване на слепотата в България, организиран от Сдружение „Ретина България“ и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС). Информационният ден беше първият от 6-те, предвидени в рамките на кампанията, целяща да обхване 6-те региона за планиране в страната.

Целта на информационната среща беше пряко осведомяване на възможно най-голям брой слабозрящи и незрящи лица на територията на областите Видин, Враца и Монтана, относно техните права и възможности за диагностика, профилактика, лечение, рехабилитация и средства за подобряване на жизнения им стандарт.

Информационният ден беше предназначен за аудиторията на слабозрящите, незрящите и пряко полагащи грижи за тях лица (близки, членове на семействата им), както и за ангажирани с проблемите им лица и организации, включително и отговорните за провеждането на социалната политика институции и ангажираните административни звена и структури (здравни медиатори, общински дирекции/отдели за социални и хуманитарни дейности, деконцентрирани структури, провеждащи социалната политика на територията, НПО/граждански организации, Центрове за социална рехабилитация и интеграция).

Началото на срещата постави г-н Росен Белчев, областен управител на област Монтана, който откри форума и приветства дошлите в напрегнатата епидемична обстановка участници от общини от Северозападна България.

Г-н Белчев изрази подкрепата си към медицинските специалисти в региона, ангажирани с превенцията и лечението на очните болести и зрителните нарушения, както и към общинската администрация и организациите, полагащи грижи за хората със зрителни увреждания и слепота.

Г-н Здравко Сечков, изпълнителен директор на ФРМС обясни на присъстващите представители на местната администрация важността на обратната връзка от тяхна страна към екипа на проекта относно съществуващите настоящи практики и препоръките им за възможни решения на проблемите, които проектът „Визия за зрение“ поставя.

Д-р Петя Стратиева, председател на Сдружение „Ретина България, член на Консултативния съвет на пациентските застъпници към Европейската референтна мрежа по очни болести и ръководител на проекта, запозна участниците с кампанията „Визия за зрение“, мотивите на хората и организациите, които я промотират, както и с целите на кампанията, провеждана в шестте региони на страната. Д-р Стратиева изтъкна и ролята, която присъстващите могат и се очаква да имат в помощ на слабозрящи и незрящи лица, включително сред уязвимото население на територията на общините в региона.

Д-р Кирил Събчев, един от най-опитните специалисти офталмолози от региона (отделение по очни болести, МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана), запозна участниците с очните болести и основните причини за обратима и необратима загуба на зрение. В здравната си беседа д-р Събчев обърна внимание на основните предизвикателства пред офталмолозите за справяне с тези болести и усилията на специалистите за ограничаване на загубата на зрение чрез диагностиката и лечението им.

Мила Драгомирова, експерт оптометрист по проекта, председател на УС на Български съюз на оптометристите (БСО) и преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, запозна участниците с проблемът, който представляват зрителните нарушения и с настоящите възможности на оптометристите да коригират тези зрителни нарушения, при които корекцията е възможна. Беседата на г-жа Драгомирова предизвика интерес сред участниците, повечето от които не бяха запознати с ролята и отговорностите на оптометристите, значението на професията им по отношение на справянето с очните болести и зрителните нарушения.

Ролята на здравната промоция и значението на превенцията като ефективни и приложими подходи за справяне с очните болести и зрителните нарушения бяха представени от д-р Петя Стратиева. Тя запозна участниците и отговори на въпросите им, свързани с възможностите за генетична диагностика и консултация у нас в случаите на редки, генетично обусловени болести – основната причина за загуба на зрение в детска и младежка възраст.

Хюсеин Исмаил, правен експерт по проекта, представи пред присъстващите нормативните документи, отнасящи се до възможностите и правата на хората със зрителни увреждания. Той се спря по-подробно на възможностите за рехабилитация на хората, при които зрителните увреждания са настъпили и с помощта на която те могат да подобрят начина си на живот и функционирането си в ежедневието.

Г-н Георги Георгиев, здравен медиатор от Националната мрежа на здравните медиатори, предизвика интереса на присъстващите, представяйки им ролята на здравния медиатор в помощ на засегнатите лица от уязвимите групи, и съдействието, което здравните медиатори могат да окажат на ангажираните с ограничаването на зрителните нарушения и слепотата здравни професионалисти и служителите на общинската администрация, в чиито компетенции са социалните грижи за хората със зрителни увреждания.

Презентациите, представени по време на обучението, са налични на сайта на проекта www.vision-project.retinabulgaria.bg в раздел Публикации..

Информационният ден се проведе в рамките на проект „Визия за Зрение“, изпълняван от Сдружение „Ретина България“ (www.retinabulgaria.bg) в партньорство с Фондация за реформа в местното самоуправление (www.flgr.bg) и Асоциация на хората със зрителни нарушения „Blindrafelagid“ – Исландия (www.blind.is) в рамките на Програма Фонд Активни граждани България по линия на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021.