Сдружение „Ретина България“, Фондация за реформа в местното самоуправление и Blindrafelagid Icelandic Association of the Visually Impaired, Исландия, започват работа върху двугодишен проект „Визия за зрение“

лого Active citizens fundПроект„Визия за Зрение“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 116,000 лого визия за зрениеевро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания

www.activecitizensfund.bg

 

Партньори

Проектът се изпълнява съвместно с:
Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС, – предоставяща капацитет за работа в общините, и
Blindrafelagid – Асоциация на хората със зрителни нарушения (Исландия), – предоставяща опит и възможности за споделяне на добри международни практики.

Безвъзмездната финансова подкрепа е в размер на 116 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП и се изпълнява в периода 31.10.2019 г. – 30.10.2021 г.

Проблемът

България е сред страните, чиито непосрещнати нужди в очното и зрително здраве са средно над 4 пъти спрямо тези в държавите с висок доход като сред определени необлагодетелствени групи от населението надвишават многократно това число.

Същевременно, в държавата липсва установен механизъм за координация на централно и местно административно ниво между здравния, социалния и научно-образователния сектор, осигуряващ ограничаването на слепотата и защитата на правата на засегнатите.

Цел на проекта

Основната цел на проекта е да повиши гражданската осведоменост и тази на публичните институции за състоянието на зрителното здраве в България, и за предизвикателствата пред него, да повиши информираността за причините за зрителни нарушения и слепота у нас и за нуждите на хората, живеещи с тях, за необходимостта и възможностите за ограничаване на зрителните нарушения и слепота.

Задачата е чрез гражданска активност и след провеждане на изследвания да се стимулира информиран дебат, водещ до взаимодействие между различните заинтересовани страни и изграждане на публично-частно партньорство с цел формулиране и предложение за въвеждане на политики, осигуряващи очното и зрително здраве в България.

Очаквани резултати

Обобщаване на наличните статистически данни относно актуалния брой незрящи хора и хора с намалено (слабо) зрение в България; основните (и специфични за България) причини за зрителни нарушения и слепота;

Дефиниране на основните пропуски и несъответствия в наличните нормативна уредба и политики, в съществуващите медицински, социални и образователни практики и стандарти, отнасящи се до зрителното здраве в България;

Установяване на основните нужди на живеещите със зрителни нарушения и слепота у нас;

Повишаване на здравната образованост сред живеещите със зрителни нарушения и слепота чрез създаване на информационна платформа за тях и чрез провеждане на национална кампания и обучителни семинари в различни региони на страната;

Подготовка и предложение на пакет от препоръки за стратегически насоки за очното и зрителното здравеопазване в България, съдържащ необходимите намеси за справянето със зрителните нарушения и слепотата.

Експертен екип

 • Проф. д-р Ива Петкова – експерт – офталмолог
 • Мила Драгомирова – експерт – оптометрист
 • Хюсеин Исмаил – експерт – юрист
 • Д-р Петя Стратиева – експерт – национални и международни политики
 • Здравко Сечков – експерт – местни политики

Дейности

 1. Изготвяне на аналитичен доклад на състоянието на зрителното здраве в България.
 2. Провеждане на консултативна среща с водещи експерти в областта на очното и зрителното здраве за обсъждане и допълване на резултатите и изводите от доклада и за съгласуването на последващи действия и сътрудничество с тях за решаването на установените проблеми.
 3. Работна среща с представители на организации на пациенти, Съюза на слепите в България, представители на местни власти, очни/зрителни рехабилитатори, здравни ромски медиатори.
 4. Създаване на дигитална информационна платформа с осигурена достъпност за хора с нарушено зрение.
 5. Обучение на регионални обучители на хора с нарушено зрение.
 6. Национална информационно-образователна кампания за засегнати от зрителни нарушения и слепота със семинари в 6-те областни центрове на страната (в градовете: Монтана, Плевен, Варна, Бургас, Пловдив и София).
 7. Изготвяне на пакет от препоръки за актуализиране на политиките, практиките и стандартите, осигуряващи очното и зрителното здраве в България.
 8. Организация на заключителна национална конференция с участието на представители на различните заинтересовани страни (отговорните институции, експерти и живеещите със зрителни нарушения и слепота) за обсъждането на пакета от препоръки и постигане на консенсус за тяхното въвеждане.

За Сдружение „Ретина България“

Сдружение Ретина България е гражданска организация, ръководена от пациенти и членове на семействата им, в подкрепа на изследванията, политиките и грижите за засегнатите от редки и социално значими болести на ретината (наследствени дистрофии на ретината, макулна дегенерация, диабетна ретинопатия).

Проектът „Визия за зрение“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да повиши гражданската осведоменост, и тази на централните и местни власти, относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение „Ретина България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.