Информационна среща в София, 5 октомври 2021 г.

На 5 октомври 2021 г. в Конферентна зала „Едно“, хотел „Рила“, гр. София, се проведе информационен ден в рамките на националната застъпническа и образователна кампания в подкрепа на хората със зрителни увреждания и ограничаване на слепотата в България, организиран от Сдружение „Ретина България“ и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС). Информационният ден беше последният – шести от общо 6-те, предвидени в рамките на кампанията, обхващаща шестте района за планиране в страната, чиято цел е да постави зрителното здраве и предизвикателствата пред хората със зрителни увреждания във фокуса на общественото внимание.

Целта на информационната среща беше пряко осведомяване на възможно най-голям брой слабозрящи и незрящи лица на територията на областите София-град, Софийска, Благоевград, Кюстендил и Перник, относно техните права и възможности за диагностика, превенция, лечение и рехабилитация на заболяванията, предизвикващи зрителните им увреждания, както и относно средствата за подобряване на жизнения им стандарт.
Информационният ден беше предназначен за аудиторията на слабозрящите, незрящите и полагащи грижи за тях лица, както и за ангажираните с проблемите им организации, включително и отговорните за провеждането на социалната политика институции и компетентните административни звена и структури (здравни медиатори, общински дирекции/отдели за социални и хуманитарни дейности, деконцентрирани структури, провеждащи социалната политика на територията, НПО/граждански организации, центрове за социална рехабилитация и интеграция).

Snimka_infoden_Sofia_05102021-5Срещата откри г-н Здравко Сечков – изпълнителен директор на ФРМС, който представи целта на информационната и застъпническа кампания. Г-н Сечков открои обстоятелството, че проектът „Визия за зрение“ цели промяна в нормативните документи, уреждащи въпросите със зрителното здраве, и пожела ползотворна дискусия по време на срещата.

Д-р Петя Стратиева, председател на Сдружение „Ретина България, и ръководител на проекта, запозна участниците с кампания „Визия за зрение“, мотивацията на хората и организациите, които я промотират, както и с целите на кампанията, провеждана в шестте райони на страната. Д-р Стратиева изтъкна и ролята, която присъстващите могат и се очаква да имат в помощ на слабозрящи и незрящи лица, включително сред уязвимото население на територията на общините в региона.

Проф. Лъчезар Войнов, ръководител катедра „Очни болести, УНГ болести и oрална хирургия“ към Военно-медицинска академия – София, съ-председател на Столичното офталмологично дружество и член на УС на Българското офталмологично дружество, на достъпен за присъстващите език ангажира вниманието им с очните болести – основни причини за загуба на зрение, като се спря на възможностите за тяхното ранно разпознаване, превенция и лечение. Отправените от страна на аудиторията въпроси към проф. Войнов бяха от страна на г-жа Даниела Дамянова – член на УС на Районната организация за София и областта на Съюза на слепите в България относно медицинската експертиза на лица с очни заболявания, водещи до трайни необратими зрителни увреждания, и от г-жа Емилия Якимова от организацията на сляпо-глухите от гр. Благоевград относно възможностите за лечение на пигментната дегенерация на ретината.

Г-жа Мила Драгомирова, експертът-оптометрист по проекта, председател на УС на Български съюз на оптометристите (БСО) и преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, запозна участниците с ролята на оптометриста при скрининга и корекцията на зрителните нарушения. Г-жа Драгомирова обърна специално внимание на технологичните асистиращи средства при слабо зрение. Г-жа Драгомирова акцентира върху недостатъчния брой оптометристи в България и върху значението му за зрителното здраве у нас. Тя даде за пример Обединеното кралство, в което броят на оптометристите е петкратно по-висок от този на офталмолозите.

По време на втората си в рамките на срещата презентация д-р Петя Стратиева, в ролята си на пациентски застъпник от групата на европейските пациентски застъпници към Европейската референтна мрежа по очни болести, запозна присъстващите с предизвикателствата пред хората със зрителни увреждания, черпейки от опита, натрупан по време на работата си в Сдружение „Ретина България“. Д-р Петя Стратиева представи на участниците и отговори на въпросите им, свързани с възможностите за генетична диагностика и консултация у нас в случаите на редки, генетично обусловени болести – основната причина за загуба на зрение в детска и младежка възраст.

Snimka_infoden_Sofia_05102021-12Г-н Хюсеин Исмаил, правен експерт по проекта, представи пред присъстващите нормативните документи, отнасящи се до възможностите и правата на хората със зрителни увреждания. Той се спря по-подробно на възможностите за рехабилитация на хората, при които зрителните увреждания са настъпили, и с помощта на която те могат да подобрят начина си на живот и функционирането си в ежедневието. Дискусия възникна след зададен въпрос към г-н Хюсеин от страна на г-жа Даниела Дамянова от РО-София на ССБ относно възможностите за подобрение на състоянието на регулацията за помощно-техническите средства за хората със зрителни увреждания у нас, списъка с помощно-технически средства за тези лица и пропуските и ограниченията, съществуващи в момента.

Г-жа Катя Кирилова, член на Националната мрежа на здравните медиатори, и здравен медиатор в община Благоевград, запозна присъстващите с ролята на здравния медиатор в помощ на засегнатите лица от уязвимите групи, и съдействието, което здравните медиатори могат да окажат на ангажираните с ограничаването на зрителните нарушения и слепотата здравни професионалисти и служителите на общинската администрация, в чиито компетенции са социалните грижи за хората със зрителни увреждания. Освен със законовите документи, регламентиращи ролята и дейността на здравният медиатор, г-жа Кирилова запозна присъстващите и даде нагледни примери за работата, която се случва „на терен“.

Присъстващите имаха възможност да се срещнат и обменят мнения и индивидуално с членовете на експертния екип и с останалите лектори. Презентациите, представени по време на информационната и образователна среща, са налични на сайта на проекта www.vision-project.retinabulgaria.bg в раздел Публикации. Информационният ден се проведе в рамките на проект „Визия за Зрение“,  изпълняван от Сдружение „Ретина България“ (www.retinabulgaria.bg) в партньорство с Фондация за реформа в местното самоуправление (www.flgr.bg) и Асоциация на хората със зрителни нарушения „Blindrafelagid“ – Исландия (www.blind.is) в рамките на Програма Фонд Активни граждани България по линия на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021.