Създаване на дигитална информационна платформа

Дейността ще се изпълни в 2 фази:

  1. Изготвяне на информационна база данни, предназначена за осведомяване на хора със зрителни увреждания и на широката общественост в България относно техните проблеми;
  2. Създаване на електронна платформа – с линк към уебсайта на Кандидата, отговаряща технически на изискванията за достъп на незрящи лица, и публикуване на изготвената база данни.

Изпълнението й има две основни цели:

  • Осигуряване на достъп за незрящи до надеждна информация за техните права, както и качествени инструменти и услуги, които биха могли да подобрят тяхното зрително здраве и начин на живот; и
  • осведомяване на широката общественост и всички заинтересовани страни и институции относно актуалното състояние, броя и социалния профил на лицата със зрителни увреждания в България.

Очаквани резултати:

  • Действаща електронна платформа с достъп за незрящи и форум за техни проблеми (двуезичен уебсайт на проекта);
  • Изготвена база данни с минимум 4 тематични публикации : – информация за България относно броя и социалния профил на незрящите и хората със слабо зрение, и техните права и възможности съобразно актуалната нормативна уредба; – информация относно актуалните международни конвенции, проучвания, застъпнически кампании и инициативи за незрящи и хора със слабо зрение, с фокус върху практики в ЕС; – налични възможности и центрове за профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация, нови асистиращи технологии и помощни средства, достъпни в страната; – информация за услуги по социална рехабилитация и интеграция: специални грижи, подкрепа, обучения по асистиращи технологии, училища и библиотеки за незрящи – къде да се намерят в национален обхват. Платформата ще предостави и възможност за форум, в който засегнатите лица да споделят свои проблеми и въпроси, на които екипът на кандидата да предлага информирани отговори.