Изготвяне на Програма за промени в нормативната уредба и политики, свързани с очното и зрителното здраве

Програмата за нормативни промени ще се основе на изводите, достигнати от подготвения по дейност 1 Аналитичен доклад, и от по-рано проведените консултативни срещи и събития в хода на проекта. Целта е да се предложи комплекс от свързани мерки и текстове за препоръчителни промени в нормативната уредба (закони и подзаконови актове), обезпечаващи адекватен механизъм за подобряване на профилактиката, диагностиката и медико- социалните грижи за лицата с трайни/дегенеративни зрителни увреждания в България, съобразен с принципите и критериите, определени от СЗО в Международната класификация на функционирането, увреждането и здравето (ICF). Програмата ще визира и предстоящите актуализации на Стратегическата рамка на политиката на здравеопазването за периода 2014-2020, Плана за действие на РБ за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015-2020), Рамковия договор на ЛС с НЗОК от 2019 г и др. релевантни стратегически документи, задаващи политиките и обвързани с тях бюджетни програми на централно и местно ниво.

Очаквани резултати:

Дейността е ключова за проекта. Съобразно индикатора за постигане на Специфичната цел на проекта, резултатът е една публикация, която обаче, в конкретния случай представлява комплекс от няколко типа изследвания, свързани с обработка и аналитична преценка на значителен свод специализирана информация, както и формулиране на препоръчителен нормативен текст. Програмата ще бъде публикувана на уебсайтовете на Ретина България и ФРМС, а части от нея, оформени като отделни (минимум 4) образователни пакета с достъп за незрящи – на дигиталната платформа за незрящи след нейното стартиране. Общо по дейността се предвиждат 5 публикации/изследвания.