Организиране на уъркшоп със заинтересованите страни.

В уъркшопа ще участват представители на Партньора от Исландия, Съюза на слепите в България, Центровете за социална рехабилитация и интеграция в страната, други пациентски организации, ), отговорни общински администратори, ромски медиатори по здравни въпроси, с цел:

  • Дефиниране на нуждите и проблемите при пациентите със зрителни увреждания, представени от техните организации;
  • Обсъждане на Минималните стандарти за услуги за хората с ниско зрение в Европа (разработени от EBU) възоснова на Конвенцията за правата на хората с увреждания, и възможностите за изпълнението на Стандартите у нас;
  • Създаване на предпоставки за сътрудничество със Съюза на слепите в България и ЦСРИ на незрящи, относно създаване на единна гражданска база данни за броя и социалния профил на засегнатите лица;
  • Събиране на данни за предоставяните от тях услуги чрез попълване на Въпросник.

Очаквани резултати:

  • Проведено еднодневно събитие в София – уъркшоп с 50 участници;
  • Изготвени и разпространени 9 публикации;
  • Създадена координация и предпоставки за партньорства със: Съюза на слепите в България, негови структури по места и социално-рехабилитационни центрове за незрящи; представители на местни власти; ромски медиатори.