Организиране на застъпническа и образователна кампания

Кампанията ще се проведе в областните градове Монтана, Плевен, Варна, Бургас, Пловдив и София, с цел да се обхванат 6-те региони на планиране, чрез информационни дни в ЦСРИ по места за представители на пряката целева група (незрящи, слабо-зрящи и техни близки), с цел да се достигне до пряко осведомяване на оптимален брой слабо- зрящи и незрящи лица в България относно техните права и възможности за диагностика, профилактика, лечение, рехабилитация и средства за подобряване на жизнения стандарт. Паралелно с това, дейността има за цел застъпничество чрез запознаване на областните и местните власти, техни здравни и социални административни звена, както и други заинтересувани страни, с проблема на проекта и търсените решения. Затова в хода на кампанията ще се проведат и серия консултативни разговори (срещи), в които да се обсъдят възможни реформи на местно публично ниво и да се осъществи и обратна връзка относно практиките и решенията на местното самоуправление.

Очаквани резултати:

  • Проведени 6 информационни дни за целевата група от преки ползватели с общо минимум 300 нейни представители в 6 областни града в България;
  • Проведени минимум 6 консултативни срещи на експерти от екипа на проекта с отговорни лица от областните и общинските администрации и местни НПО и създадени предпоставки за партньорства с тях.
  • Изнесени общо 12 лекции в областните градове (по 2 лекции на място) за образование и информиране на хора със зрителни увреждания и ангажирани с техните проблеми администратори и граждани.
  • Привлечени доброволци за участие в организацията на кампанията по места.