Организиране на заключителна национална конференция

Дейността цели да осигури представителен форум с участието на всички отговорни публични органи на централно ниво, местни власти и ключови НПО (вкл. национално представителни), ангажирани с проблемите на хората с увредено зрение, на който да се представи и консултира изготвената по проекта Програма за актуализиране и промени в нормативните актове, свързани с очното и зрително здраве на нацията. В изготвените от страна на Кандидата изложения ще бъдат визирани и възможности за реформи в здравните и социалните политики на национално и местно ниво, чрез предложения за въвеждане на промени при актуализацията на съответните национални стратегии, планове за действие и правилници за прилагане на закони – насочени към конкретни мерки за подобряване начина на живот и услугите за незрящите и слабо-зрящи хора. Дейността има за цел също и да осигури публичното представяне на проекта и подкрепата на Фонд Активни Граждани чрез медийно отразяване, затова съвместно с националната конференция, ще се организира и пресконференция за медиите.

Очаквани резултати:

проведени две събития – национална конференция с до 60 участници и пресконференция за медиите;

  • Осъществени публични консултации с представители на минимум 4 публични институции на централната и минимум 4 на местната власт и минимум 5 ключови граждански организации, включително такива на хора със зрителни увреждания;
  • Популяризирани минимум 4 публикации, подпомагащи вземането на решения от публичната власт, както и формулирането на обществени политики и дебат (презентации от страна на екипа на проекта).