Организиране на Кръгла маса

Ще бъде организирана консултативна среща между екипа на проекта и водещи офталмолози и здравни специалисти, представители на НСОРБ, АХУ, Комисията по редки болести (МЗ) и др. отговорни лица, с цел:

  • Определяне на актуалното нормативно и практическо състояние във връзка с диагностиката (вкл. и генна), лечението, проследяването, рехабилитацията, профилактиката и грижата за лица с (тежки) зрителни заболявания и рискови групи в България;
  • Класифициране и определяне на основните типове рискови групи, видове дегенеративни очни болести/диагнози и съответните специфични нужди на пациентите от тези групи;
  • Обсъждане на възможностите за изготвяне на национална база данни за засегнатите лица;
  • Дефиниране на проблеми от здравно-административно и социално-икономическо естество и препоръки за подход за решението им;
  • Създаване на предпоставки за сътрудничество между организации на офталмолози, публични институции, местни власти относно формулиране и провеждане на политики, съобразени с актуалните практики в ЕС.

Очаквани резултати:

  • Проведено едно събитие с 20 участници;
  • Създадени предпоставки за партньорства между промотиращите проекта организации (Ретина България и ФРМС) и професионални неправителствени организации на офталмолозите, както и – между тях и отговорни институции на централната и местните власти;
  • Изготвени и представени две презентации от членове на Експертния екип на Кандидата – за отправна точка на информиран дебат; и
  • дигитален запис на дискусиите, въз основа на който ще се изготви протокол от кръглата маса.