Изготвяне на аналитичен доклад

Дейността предвижда изготвяне на Аналитичен доклад, обединяващ медицинска, правна и социално-икономическа експертиза, чрез който ще се постигне точно дефиниране на проблема и очертаване на размерите му чрез:

  • Изследване и обобщаване на наличните статистически данни относно актуалния брой незрящи хора и хора с намалено (слабо) зрение в България;
  • Основните (и специфичните за България) причини на загуба на зрение;
  • Съществуването или липсата на публичен мониторинг и данни относно социалните въздействия на загубата и нарушеното зрение върху живота на засегнати лица;
  • Изследване и анализ на съществуващата в България нормативна уредба, с оглед на адекватността й към предпазването от слепота и уреждането на права на хора със зрителни увреждания;
  • Изследване и анализ на съществуващите клинични нормативи и практики за предпазване от (предотвратима) слепота; за диагностика, вкл. генна, лечение и рехабилитация на незрящи и слабозрящи хора.

Очаквани резултати:

  • Изготвен Доклад за анализ (публикация, по смисъла на Специфичната цел, която проектът адресира). Докладът и изготвено на английски език Резюме на основните изводи от Анализа ще бъдат публикувани на уебстраниците на „Ретина България“ и ФРМС. Освен това, Анализът ще послужи като методологическа база за провеждането и на следващите проектни дейности.